Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky (VOP) platí pro nákup v internetovém obchodě www.detsky-secondhand-skacelova.cz

Podáním závazné objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Kupující má zároveň možnost se s těmito obchodními podmínkami seznámit před vlastním závazným odesláním objednávky. Na tento fakt je náležitě před vlastním odesláním objednávky dostatečným způsobem upozorněn.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy, které neupravují obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele, obchodním zákoníkem, zák. č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel. Prodávající je oprávněn obchodní podmínky a reklamační řád přiměřeně aplikovat i na kupujícího, který není spotřebitelem.

Prodávající

Prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Osoba, která přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Zdeňka Vašíčková, Skácelova 20, 61200 Brno
IČO: 876 59 204

Kupující

Spotřebitel (kupující) – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Koncový spotřebitel – při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Spotřebitelská smlouva

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

Kupní smlouva

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Ochrana osobních dat

Povinností prodávajícího je dodržovat zákon 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a informací. Osobní údaje poskytnuté kupujícím (jméno, adresa, telefon atd.) jsou shromažďovány a ukládány do databáze obchodu www.detsky-secondhand-skacelova.cz a to po dobu neurčitou. Při objednávce jsou povinně vyžadovány pouze údaje nezbytně nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa). Poskytnuté údaje budou použity pro vyřízení objednávky, popřípadě k vyřizování reklamací nebo vrácení zboží. Údaje nejsou poskytovány třetím stranám s výjimkou subjektů zajišťujících dopravu zboží (Česká pošta).

Po vyřízení objednávky jsou údaje archivovány a jsou použity k účetním a statistickým účelům. Na telefonickou nebo písemnou žádost kupujícího mohou být osobní údaje v databázi prodávajícího změněny nebo odstraněny. Osobní údaje jsou zabezpečeny proti jejich zneužití.

Závazným potvrzením objednávky souhlasí kupující se zpracováním svých osobních údajů ve výše zmíněném rozsahu.

Objednávka

Kupující potvrzuje závazně svou objednávku na www.detsky-secondhand-skacelova.cz jejím odesláním v internetovém prohlížeči. Objednávku není potřeba potvrdit telefonicky nebo emailem. Potvrzené objednávky jsou závazné.

Pokud kupující uvede během objednávky svoji emailovou adresu, je mu na tuto adresu zasláno potvrzení jeho objednávky. Stav objednávky je možné také sledovat v uživatelské sekci našeho obchodu v případě, že jste registrovaným uživatelem.

Storno objednávky ze strany kupujícího

Kupující může zrušit svoji objednávku do 2 hodin od závazného potvrzení objednávky.

Objednávka musí být zrušena telefonicky na čísle (+420) 767 099 906, případně zasláním SMS zprávy na toto číslo. Není-li možné zrušit objednávku telefonicky, je ve výjimečných případech možné zaslat storno objednávky na email info@detsky-secondhand-skacelova.cz. Pokud se kupující rozhodne zrušit objednávku po lhůtě 24 hodin, je možné tak učinit podle bodu Odstoupení od kupní smlouvy.

Storno objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že zboží se již nevyrábí nebo nedodává, je dlouhodobě nedostupné nebo se změnila výrazným způsobem cena zboží.

V případě, že tato situace nastane, Vás budeme kontaktovat emailem nebo telefonicky a případně se s Vámi domluvíme na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky,…). V případě, že zboží nemá náhradu, bude z objednávky jen zrušeno.

Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy

V souladu s §53(7) z.č. 40/1964 (Občanského zákoníku) má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od dodání zboží, byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku. Toto právo je podmíněno nákupem jako spotřebitel (nikoliv podnikatel). Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit níže uvedené podmínky:

1. Doručit zboží poštou na vlastní náklady (ne na dobírku!) na adresu prodávajícího.

2. Doporučujeme, aby odstoupení od smlouvy bylo učiněno písemnou formou a aby obsahovalo datum uzavření smlouvy (číslo faktury). Zásilka by dále měla obsahovat číslo účtu kupujícího z důvodu vrácení peněz od prodávajícího.

3. K zásilce připojit originál dokladu o koupi (faktura), nebo jinak prokázat zakoupení věci prostřednictvím internetového obchodu bezvrasek.eu.

4. Zboží musí být nepoškozené, kompletní.

V případě, že projev vůle o odstoupení od smlouvy nebude doručen prodávajícímu nebo se tak nestane nejpozději do 30. dne od převzetí zboží je odstoupení od smlouvy neplatné.

V případě platného odstoupení od smlouvy za současně vraceného poškozeného zboží může prodávající vůči spotřebiteli uplatnit kompenzaci v rozsahu jeho poškození, za které odpovídá spotřebitel. Tím není dotčeno právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce. Proto spotřebiteli doporučujeme vracené zboží pojistit pro případ jeho poškození při přepravě.

Spotřebitel má také možnost vzít své odstoupení od smlouvy zpět, pokud se tak s prodávajícím dohodne.

Kupující má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Finanční prostředky za vrácené zboží Vám zašleme převodem na Váš účet (případně dle dohody jiným způsobem) a to nejpozději do 15-ti pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Nejpozději však do 30 dnů od doručení odstoupení od smlouvy.

Platební podmínky

Zboží je možné uhradit pouze v hotovosti při převzetí dobírky – hotovost přebírá od zákazníka dopravce (Česká pošta).

Obchod Vám nabídne pouze odpovídající způsoby úhrady v závislosti na produktech, které jste do košíku vložili!

Dodací podmínky a způsob dodání zboží

Způsob dodání zboží

Kupujícímu je zboží dodáno následujícími způsoby:

Česká pošta (+49 Kč, od 700,- zdarma)

Doba dodání zboží

Typická doba doručení zboží od objednávky je cca 2-6 dnů.

Dodací podmínky

Dodávky předmětu plnění (objednaného zboží) budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu.

Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na uvedené místo. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad.

Obsah dodávky je kupující, který není spotřebitelem, povinen zkontrolovat již při převzetí balíku od dopravce (Česká pošta) za přítomnosti doručovatele. Pokud je shledána závada (zboží poškozeno přepravou atd.), adresát zásilku nesmí převzít a reklamuje zásilku přímo u dopravce (Česká pošta). Dopravce (Česká pošta) následně sepíše s adresátem protokol o shledané závadě a zásilka bude doručena zpět odesílateli. Skutečnost o shledané závadě při doručení a sepsání protokolu nám, prosíme, neprodleně oznamte a dohodneme se na dalším postupu, např. novém zaslání zboží. Na pozdější reklamaci závady (např. poškození zboží při přepravě) zjištěné až mimo přítomnost doručovatele, není možno brát ohled.

V případě spotřebitele je ujednání v předchozím odstavci nutné chápat jen jako pouhé doporučení. Spotřebitel ovšem nedodržením výše uvedeného postupu na základě podpisu na přepravním dokladu dává najevo, že jím převzatá zásilka byla zvnějšku nepoškozena a případná reklamace týkající se tohoto vnějšího poškození bude vycházet z tohoto předpokladu.

Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí zákonem.

Závěrečná ustanovení

Tyto VOP jsou platné od 1. 1. 2014 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto VOP bez předchozího upozornění.